Resevillkor & annat bra att veta

För Team Snabbare AB gäller Svenska Resebyråföreningens Allmänna resevillkor för paketresor samt kompletterande särskilda villkor.

Resevillkoren i sin helhet hittar du här.

 

Kompletterande särskilda villkor för Team Snabbare

1.2.12. Resenären ger i samband med beställning av resa Team Snabbare AB rätten att inom vissa ramar nyttja de bilder och filmer som Resenären tillgängliggör på Tri Worlds och Team Snabbares olika digitala kanaler, däribland Team Snabbares facebooksida och hemsida. Även Team Snabbares egna representanter filmar och fotar evenemang under resan, som en del i att förstärka och förlänga upplevelsen.

Team Snabbare tillgängliggör fritt och efter eget omdöme det bearbetade resultat via olika kanaler, t ex hemsidor, facebook, twitter och även i tryckt form i tidningar och liknande, såväl under som efter resan. Önskar resenären ta bort eller minska Team Snabbares rätt att använda sådana bilder och filmer där resenären själv är med, görs detta genom att skriftligt meddela Team Snabbaare detta på adressen info@teamsnabbare.se innan resan startar. Eller be Team Snabbares ansvarige ta bort en specifik bild på resenären, under resan eller så snart resenären fått kännedom om den, och även då meddela detta skriftligt för tydlighetens skull. Team Snabbare får inte visa materialet i något stötande eller misskrediterande sammanhang. Rätten att visa bilder och filmer på resenären inskränker sig till positiva sammanhang.

1.3.9 Minimiantal 15 deltagare. Avvikelser från ovan framgår av bokningsbekräftelsen.

1.3.11.1 Avbeställningsskydd

Resenären kan vid beställning av resa köpa avbeställningsskydd om 350 kr/person för resor inom Europa direkt från Team Snabbare AB. För resor utanför Europa förmedlas avbeställningsskydd från Gouda. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggsbeställas.

1.3.11.2

Team Snabbare förmedlar reseförsäkring  från Gouda. 

1.3.12. Anmälningsavgift 

per person:

Inom Europa

4 500 sek

Utanför Europa

6 000 sek

Resor på egen hand med reguljärflyg

3 000 sek

Resor > 20 000 sek per person

6 000 sek

1.3.13 Delbetalning

Av bokningsbekräftelsen framgår om flygresan skall betalas i sin helhet i samband med bokning och samtidigt som anmälningsavgiften.

1.3.14 Slutbetalning

Slutbetalning skall vara Team Snabbare tillhanda senast 40 dagar innan avresa för resor inom Europa och 100 dagar före avresan för resor utanför Europa.

1.3.15 Önskemål kan ej garanteras.

1.4. Avtalets ingående

Av alternativen 1.4.1 och 1.4.2 tillämpar Team Snabbare  punkt 1.4.2. I och med bindande avtal har resenären accepterat de omständigheter som beskrivs i avtalet.

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.2.1  Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären

2.3.1.3 Ändringar i bokningen och/eller på utställd flygbiljett är att betrakta som en avbeställning och nybokning enligt 3.1.

2.3.1.4 Team Snabbare tar ut en ändringsavgift på 200 sek per person.

2.3.2.7 Information om inställande av resa lämnas senast 30 dagar innan avresa.

2.3.2.8 Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändring av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar i de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

3.1.3 Team Snabbares avbeställningsvillkor

Avbeställning

Kostnad för resenären

30 dagar innan avresa

Anmälningsavgiften

29-8 dagar innan avresa

50% av resans pris

7-0 dagar innan avresa

100% av resans pris

3.1.3.1 Flygbiljetter som bokats, betalats och ställts ut kan vanligtvis inte återbetalas vid avbokning, se exakt information på bokningsbekräftelsen.

3.3.2. Avbeställning kan ske vid sjukdom, ifall resenären tecknat Team Snabbares avbeställningsskydd. Avbeställning kan ske mot skriftligt läkarintyg som skall skickas in till Team Snabbare senast 5 dagar efter avbeställningen. Avbeställningen skall göras så snart avbeställningsgrunden inträffat och senast före resans avgång. Av läkarintyget skall framgå att läkare avråder från resa samt läkarens stämpel med namnförtydligande, tjänstgöringsadress och telefonnummer samt underskrift. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök och skall innehålla följande upplysningar; diagnos, datum för första undersökning/ behandling, datum för den undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens avrådande till resa.

3.3.3. Avbeställning skall ske till: info@teamsnabbare.se

3.3.4. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. Vid avbeställning genom avbeställningsskyddet tas en expeditionsavgift om 200 kr ut.

4.1.5.1 Skriftlig reklamation skall vara Team Snabbare tillhanda senast en månad efter resans slut. 

4.1.6 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer och förbehåller oss rätten att innan avtal träffats med resenären, vidta ändringar.

4.3 Trygghetsgaranti. 

Hos Team Snabbare får du alltid Trygghetsgaranti vilket innebär att du får återbetalning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in pga strejk, snökaos, askmoln, svin/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra resenärer får en annan likvärdig tjänst eller ersättning.

5.6 Resenärer erbjuds ibland, när reguljärflyg är överbokade, att mot ersättning ta ett senare flyg än vad som avtalats. Prisavdrag för förlorad tid på resmålet utgår inte om resenären accepterar erbjudanden från flygbolaget och som medför en senare ankomst till resmålet än vad som ursprungligen planerats.

5.7. Ersättning utgår inte heller för de merkostnader som resenären får för att komma ikapp en resa.

Tillbaka till toppen av sidan

 

Komplement till hemförsäkring

    • Alarmcentral dygnet runt
    • Täckning vid sportaktiviteter.
    • Komplement till hemförsäkringen
    • Gäller utan självrisk!

Ladda ner “Gouda Reseförsäkring” informationsfolder (pdf)

Har du en hemförsäkring som innehåller ett resskydd, kan du teckna Goudas komplement till hemförsäkringen.

Du kompletterar då din hemförsäkrings resskydd under resans första 45 dagar och ersätter bland annat självrisken i hemförsäkringen, samt att du får ytterligare moment som olycksfallsskydd, extra egendomsskydd och mycket mer. Understiger skadan självrisken i din hemförsäkring ersätter Gouda dig från första kronan.

Resor inom Europa

Grundpris vuxen: 95 kr

Dagspris vuxen: 20 kr

Grundpris barn: 48 kr

Dagspris barn: 10 kr

Resor utanför Europa

Grundpris vuxen: 155 kr

Dagspris vuxen: 35 kr

Grundpris barn: 78 kr

Dagspris barn: 17 kr

Avbeställningsskydd

För resor inom Europa kostar avbeställningsskydd 350 kr. För resor utanför Europa kostar det 550 kr för resor upp till 12 dagar, samt 750 kr för resor upp till 20 dagar.

Tillbaka till toppen av sidan

Annat bra att veta

Trygghetsgaranti

Trygghet vid strejker, snökaos, askmoln och andra oförutsedda händelser

När du bokar din paketresa hos Team Snabbare får du alltid en Trygghetsgaranti som innebär att du får ersättning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av t ex strejk, snökaos, askmoln, svin-/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra gäster får annan likvärdig tjänst eller ersättning.
De flesta resor löper ju utan några problem.

Team Snabbare är medlemmar i SRF – Svenska Resebyråföreningen

Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfarna samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler och företaget kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat.

Resegaranti

Bolaget Team Snabbare AB med Org. nr. 556919-1074 har ställt resegaranti. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.
För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

Din hälsa

Träning och fysisk aktivitet ingår i alla våra resor. Det är resenärens ansvar att med hjälp av vår information välja en resa – eller en aktivitet på en resa – med en svårighetsgrad som motsvarar de egna fysiska förutsättningarna.

Det är Team Snabbares ansvar att ge den information och det stöd som krävs för att kunna genomföra en resa, eller en aktivitet på en resa, på ett säkert sätt. Det är resenärens ansvar att ta till sig information som krävs för att genomföra aktiviteten på ett säkert sätt.

Team Snabbare har inget ansvar för resenärens handlingar eller fysiska kapacitet. Team Snabbare tar inget ansvar för om resan eller aktiviteten inte kan genomföras på grund av skador, sjukdom eller otillräcklig fysisk kapacitet, eller om resenären genom egen handling utsätter sig själv eller andra för fara. Vår guide har rätt att vägra en resenär att delta i turer som guiden anser är olämpliga för denne, och som kan äventyra resenärens hälsa eller grupparrangemanget som helhet.

Se till att du har en fullgod reseförsäkring och ta gärna med det Europeiska Sjukförsäkringskortet som ger rätt till sjukvård i EU/EES-länder. Det beställs genom Försäkringskassan.

Svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EG förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luft-rum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner.

Länk till uppdaterad lista

Behöver jag visum?

Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.

På www.visumdirekt.se, www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Team Snabbare AB och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

När du har köpt en paketresa av oss informerar vi om vad som gäller i fråga om visum med mera.

Säkerhet vid betalning med bank- eller kreditkort

Team Snabbare AB samarbetar med extern betalväxel för högsta säkerhet. Betalningen görs hos den certifierad betalväxeln. Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö, och hanteras aldrig direkt av Team Snabbare.

Tillbaka till toppen av sidan